سر خط خبر
اقتصادیآرشیو
سبوس ها را به دامداران تحویل ندادند، همه کپک زد 26 شهریور 1400

سبوس ها را به دامداران تحویل ندادند، همه کپک زد

مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران از عدم تحویل سبوس با قیمت تعیین شده در سامانه سبوس یعنی ۱۴۰۰ تومان، انباشت سبوس‌ها و کپک زدن آنها در انبارها خبر داد.