در نامه ای سرشار از امید، علی بلندنظر و محمد ناصریراد، دو فیلمساز برجسته شیرازی، از سید محمد بهشتی شیرازی دعوت کرده اند تا با پذیرش رهبری فرهنگ و هنر ایران، در دوران چالش برانگیز کنونی، به عنوان ناخدایی دانا و متعهد، کشتی هنر این سرزمین را به سوی آیندهای روشن هدایت نماید.

به گزارش گنجینه نیوز،  علی بلندنظر و محمد ناصریراد دو فیلمسازِ شیرازی از همشهری خود سید محمد بهشتی شیرازی دعوت کردند تا در دولتِ پیش رو، سُکان دارِ فرهنگ و هنر ایران باشد،

در متنِ این نامه آمده است:

 

با درود و احترام

 

جناب آقای مهندس محمد بهشتی نظر به تعهد و کارآمدی جنابعالی در مسائل فرهنگی و همچنین کارنامهٔ موفق و قابل قبولی که از برجاست، باور داریم چنانچه شما سُکانداریِ کشتی فرهنگ و هنر را در این روزگارِ سخت که بی گمان برازنده ی شماست را در دست گیرید، میتوان امیدوار بود در عرصه فرهنگ و هنر از اقیانوسِ تَحجُر و ابتذال به ساحلِ امنیت و آرامش حرکت نموده و امید است با حضور جنابِعالی دریچه های نشاط و پویایی بر روی اهالی فرهنگ و هنر باز گشوده گردد.

بی گمان پذیرش این دعوت از جانبِ شما در آغاز موجبِ دلگرمی ما و در ادامه باعث تولید و پخش آثار ماندگار در چرخه فرهنگ و هنر در ایرانِ عزیز خواهد شد .

با احترام. علی بلندنظر محمد ناصریراد