تیم های اقتصادی ستاد دکتر پزشکیان، با تلاش شبانه روزی با بهره گیری از پیشرفته ترین تئوریهای اقتصادی، توانسته اند با تدوین استراتژیها و رهنمودهای جامع و مانع اقتصادی، مسیر علمی اصلاح ساختار اقتصادی کشور را ترسیم کنند.

افق دولت دکتر پزشکیان، شفافیت اقتصادیست. در این رابطه برنامه های عملیاتی دانش محوری تدوین شده است که با اجرای این برنامه ها فساد در شبکه اقتصاد دولت به حداقل، تنزل خواهد یافت.برای تک نرخی کردن ارز، عزم جزمی صورت خواهد گرفت، این مهم در کوتاه کردن دست مافیا از فساد شبکه ارزی کشور نقشی بی بدیل خواهد داشت.انضباط حوزه مالی، تلاش برای رفع ناترازی بانکها و کاهش کسری بودجه و از سوی دیگر جلوگیری از چاپ پول بدون پشتوانه، از جدی ترین اقدامات برای مهار تورم دولت دکتر پزشکیان است.ایجاد اقتصاد خصوصی بدون رانت در شبکه اقتصاد ملی از جدی ترین برنامه ها برای توسعه و شکوفایی اقتصاد کشور با رویکرد حمایت از تولید داخلی خواهد، در این زمینه برنامه های علمی و استراتژیک ویژه ای تدوین شده است.اصلاح نظام بانکی و توسعه بانکداری الکترونیک می تواند گامی راسخ در پیشبرد اهداف مترقی نیل به توسعه و هوشمندسازی سیستمهای شبکه اقتصادی باشد. در این راستا بسته های دانش محور ویژه ای به رشته تحریر در آمده است که در این راستا توسعه تجارت الکترونیک به عنوان راهبرد توسعه بازار بین المللی و پیوستن به سازمان تجارت جهانی نیز مورد مداقه قرار گرفته است.خواستگاه دکتر پزشکیان در حوزه اجتماعی اقتصاد، عدالت اجتماعیست و مخالف هر گونه شعار پوپولیستی توزیعی است که باعث افزایش تورم و تحمیل فقر بیشتر بر دهکهای پایین دست جامعه میشود.مطابق برنامه های علمی و راهبردی که با تلاش شبانه روزی تیم اقتصادی دکتر پزشکیان و کمیته اقتصادی ستاد امید ایشان تالیف و تدوین گردیده است، این نوید و پیام مسرت بخش را به احاد ملت شریف ایران می دهیم، با توفیق دکتر پزشکیان در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری و روی کار آمدن دولتشان، با عبور از الیگارشی و حذف مفسدین اقتصادی از شبکه اقتصادی و نیز اجرای برنامه های مدرن اقتصادی مطابق با به روز ترین تئوریهای علمی جهان و البته برقراری ارتباط هوشمندانه و متوازن دیپلماتیک در عرصه بین الملل ضمن رفع تحریمها، حرکت در مسیر توسعه اقتصادی و ریشه کنی فقر را به سرعت آغاز خواهد نمود.
همه با هم، برای ایران

  • نویسنده : مهندس عابد مشایخ رئیس کمیته اقتصادی ستاد امید دکتر پزشکیان