خودداری از اقدامات اجرایی تا زمان تعیین تکلیف و صدور رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی، درصورت عدم تمکین مودی به اوراق قطعی صادره و تقاضای اعتراض و شکایت وی ابلاغ شد.

محمد هادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی در ابلاغیه‌ای به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور اعلام کرد که از اقدامات اجرایی تا زمان تعیین تکلیف و صدور رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی، در صورت عدم تمکین مودی به اوراق قطعی صادره و تقاضای اعتراض و شکایت وی خودداری کنند.

در این بخشنامه آمده است: نظر به اینکه حسب بند (۳) بخشنامه شماره ۲۰۰/۶۹۸۳۸ (د) مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ که مقرر می‌دارد

برای آن دسته از مودیانی که بر اساس بررسی‌های صورت گرفته توسط ادارات امور مالیاتی مالیات مقطوع مندرج در اوراق قطعی مذکور بر اساس اطلاعات صحیح موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی سازمان برای آنها محاسبه شده است و مودیان مربوطه از تمکین به مالیات مقطوع مندرج در اوراق قطعی خودداری نموده و تقاضای طرح اعتراض و شکایت در مراحل دادرسی مالیاتی را دارند پرونده مالیاتی این دسته از مودیان در اجرای حکم ماده (٢١٦) قانون مالیات‌های مستقیم قابل بررسی و رسیدگی خواهد بود. ” در صورت اعتراض مودی به مالیات قطعی که در اجرای مقررات تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم به قطعیت رسیده است مراتب قابل رسیدگی در هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده (۲۱۶) قانون یاد شده می‌باشد لذا ادارات کل امور مالیاتی تا زمان تعیین تکلیف و صدور رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی از اقدامات اجرایی خودداری نمایند.